Zgłoszenie serwisowe

Zauważyłeś usterkę lub masz podejrzenie niewłaściwego działania fotela masującego? Niezwłocznie zgłoś problem, a dedykowany serwisant zajmie się Twoją sprawą.

Zgłoszenie usterki obejmuje kilka etapów:

 1. W pierwszym z nich powinieneś przesłać poniższy formularz zgłoszeniowy opisujący charakter usterki, który trafi bezpośrednio do serwisanta.
 2. Następnie serwisant przeprowadzi wstępną analizę, która określi rodzaj i charakter problemu.
 3. Jeśli usterka jest niewielka, serwisant telefonicznie poinstruuje Cię jak naprawić fotel.
 4. Natomiast jeśli usterka wymaga ingerencji specjalisty, to po sprawdzeniu warunków gwarancji, ustalana jest szczegółowa przyczyna problemu.
 5. Ostatnim etapem jest telefoniczne uzgodnienie konkretnej daty wizyty serwisanta we wskazanym przez Ciebie miejscu, gdzie zostanie dokonana naprawa.

Zgoda na kontakt

10 + 7 =

Gwarancja, rękojmia i reklamacje dotyczące produktów
 1. GPI Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-088) przy ulicy Sikorskiego 19 lok. 176, NIP PL7393818148, zwany dalej Sprzedawcą udziela gwarancji na oferowany towar stosując się do:
  1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), w przypadku sprzedaży konsumenckiej.
  2. Kodeksu Cywilnego w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 2. W przypadku sprzedaży konsumenckiej gwarancja dla osób fizycznych na sprawne działanie sprzętu udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu, udokumentowanej dowodem zakupu..
 3. W przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów niebędących konsumentami udzielana jest gwarancja na sprawne działanie sprzętu dla firm. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu, udokumentowanej dowodem zakupu.
 4. Gwarancja dla osób fizycznych oraz gwarancja dla firm obejmuje użytkowanie fotela masującego maksymalnie do 8 godzin dziennie.
 5. Gwarancja obejmuje bezpłatny transport do i z punktu serwisowego lub bezpłatny przyjazd serwisu do Klienta i naprawę w miejscu znajdowania się fotela masującego. Gwarancja jest ważna za okazaniem dowodu zakupu.
 6. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ujawnienia się wady. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszenia serwisu zamieszczonego na stronie. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia.
 7. Gwarancja jest ważna za okazaniem dowodu zakupu.
 8. Sprzedawca dokona naprawy w terminie 21 dni, liczonych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu.
 9. Gwarancją nie są objęte:
  1. Wady wywołane mechanicznym uszkodzeniem sprzętu spowodowanym przez Klienta.
  2. Uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Sprzedawcy.
  3. Wady i uszkodzeń sprzętu wynikłe na skutek:
   1. Niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania lub konserwacji.
   2. Samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonanych przez Klienta lub inne nieupoważnione osoby.
   3. Obniżania się jakości produktu spowodowanego naturalnym procesem zużycia np. ścieranie się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowania, itp.
 10. Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Klient nie wykona wspólnie z Dostawcą protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji, związana z uszkodzeniami mechanicznymi, zostanie zamknięta.
 11. Konsument, w celu pozasądowego rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami dotyczących zakupu towarów i usług przez internet, może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 12. W odniesieniu do Klientów nie będących konsumentem oraz w odniesieniu do przedsiębiorców na prawach konsumenta, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy.
 13. Wszelkie pytania i uwagi należy zgłaszać bezpośrednio przez:
  1. e-mail massaggio@massaggio.pl
  2. telefon 884 371 546
  3. adres do korespondencji: GPI EUROPE Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 19 lok. 176, 10-088 Olsztyn, Polska